Content

 

Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun Hreint stuðlar að því að gæta jafnréttis milli kvenna og karla með það að leiðarljósi að starfsmaður sé metinn að eigin verðleikum. Er það trú Hreint að það leiði af sér betra vinnuumhverfi, góðan starfsanda og jákvætt viðhorf starfsmanna gagnvart störfum sínum og fyrirtækisins.

Til að ná fram áætlun sínum mun Hreint gera eftirfarandi:

  • Gæta jafnréttis við ráðningar.
  • Gæta jafnt hlutfall kvenna og karla í starfshópum innan fyrirtækisins.
  • Gæta að starfskjör séu þau sömu milli kvenna og karla.
  • Gæta skal þess að konur og karlar standi jafnt til boða þjálfun og starfsmenntun innan félagsins.
  • Gera skal starfsmönnum kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf.
  • Áreitni og einelti er ekki liðið.

Markmið þessarar jafnréttisáætlunar er að jafna stöðu og rétt kvenna og karla hjá Hreint ehf. þar sem allir einstaklingar hafi jöfn tækifæri á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni samkvæmt lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Þetta gerum við með því að stuðla að launajafnrétti,  jöfnu aðgengi að störfum, þjálfun og menntun, samræmingu vinnu og fjölskyldulífs og fylgja eftir reglum og viðeigandi viðbragðsáætlun sem sett hefur verið vegna kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni.

 

Eftirfylgni
Jafnréttisáætlun þessi mun verða endurskoðuð eigi sjaldnar en á tveggja ára fresti.

 


Launajafnrétti

Við ákvörðun launa og annarra starfskjara skal gæta fyllsta jafnréttis. Greiða skal jöfn laun og þau viðmið sem lögð eru til grundvallar ákvarðana um laun eiga ekki að fela í sér kynjamismun.

Markmið

Aðgerðir

Ábyrgð

Tímarammi


Konum og körlum skulu greidd sömu laun og skulu   njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.


Ef fram kemur mismunur sem ekki er hægt að skýra með öðru en   kynferði, skal munurinn leiðréttur. Árlega skal greina laun og fríðindi   starsmanna.


Framkvæmdastjóri og jafnréttisnefnd.


Lokið í maí ár hvert.


Leitast skal við að hafa jafnt hlutfall   kynja í stjórnendastöðum.

 


Losni stjórnendastarf skal við ráðningu þess gæta að jafnri stöðu   kynja.

 


Framkvæmdastjóri og starfsmannastjóri.


Alltaf þegar stjórnendastarf losnar.

  

 

 

 

 

 

 


Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

Við ráðningu nýrra starfsmanna skal gæta þess að umsóknir séu opnar jafnt konum og körlum.

Endurmenntun, símenntun og starfsþjálfun skal standa báðum kynjum jafnt til boða. Gæta skal jafnréttis hvað varðar ábyrgð og þátttöku starfsmanna í starfshópum og nefndum.

Markmið

Aðgerðir

Ábyrgð

Tímarammi

         

Öll starfsþjálfun, sí- og     endurmenntun skal vera aðgengileg báðum kynjum.


Greina skal árlega sókn kvenna og karla í sambærilegum   störfum í endurmenntun og starfsþjálfun með það að leiðarljósi að hvetja til   og tryggja að mismunun eigi sér ekki stað.

 


Framkvæmdastjóri   og starfsmannastjóri.


Maí ár   hvert.


Laus störf hjá Hreint skulu standa opin jafnt  konum og körlum.


Taka saman kynjahlutföll   í öllum starfshópum. Ef um ójafnt hlutfall er að ræða skal sérstaklega tekið   tillit til þess við ráðningar.

 


Framkvæmdastjóri   og starfsmannastjóri.


Lokið í maí ár   hvert.


Starfshópar og nefndir skulu vera mannaðar báðum kynjum.


Greina skal árlega samsetningu starfshópa og nefnda með   tilliti til hlutfalls kynja. Ef um ójafna samsetningu er að ræða skal bæta úr því. 


Framkvæmdaráð.


Endurskoða við skipan nýs hóps eða nefndar eftir verkefnum.

 

 


Samræming vinnu og fjölskyldulífs

Gera skal nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Þessar ráðstafanir skulu miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma. Taka skal tillit bæði til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa fyrirtækisins.

 

Markmið

Aðgerðir

Ábyrgð

Tímarammi


Við úthlutun verkefna er ávallt horft á aðstæður  svo samhæfa megi fjölskyldulíf og starf.


Upplýsa starfsmann um   mögulega breytingar eða tilfærslur.


Framkvæmdastjóri, rekstrarstjóri,   ræstingastjóri, starfsmannastjóri, og sölustjóri


Upplýsingar þurfa að liggja   fyrir við ráðningu og einnig tímanlega ef um beytingar er að ræða á verkefnum   eða verkferlum.


Vaktkerfi þarf að vera fyrirsjáanlegt svo hægt sé   að samhæfa fjölskyldulíf og starf.


Starfsmenn fá upplýsingar frá verkstjóra.


Verkstjóri.


Vaktaplan skal ávallt liggja fyrir 5   vikur fram í tímann.


Að starfsmenn séu upplýstir um þann rétt sem þeir   eiga til foreldra- og fæðingarorlofs og leyfis vegna veikinda barna.


Við ráðningu er   starfsmönnum bent á að upplýsingar um sinn rétt megi finna á innri vef fyrirtækisins.  


Framkvæmdastjóri,   rekstrarstjóri, ræstingastjóri, starfsmannastjóri og sölustjóri.


Við ráðningu.

 


Einelti, kynbundin og kynferðisleg áreitni

Einelti og kynferðisleg og/eða kynbundin áreitni er ekki liðin og brugðist verður við með skýrum hætti komi það upp á vinnustaðnum.

Markmið

Aðgerðir

Ábyrgð

Tímarammi


Að   starfsmenn þurfi ekki að upplifa einelti, kynbundna og kynferðislega áreitni á vinnustaðnum.

 


Við ráðningu er   starfsmönnum bent á að á innri  vef   fyrirtækisins má finna forvarnir og viðbragðsáætlun gegn einelti og áreitni.


Öryggisnefnd.


Upplýsingar þurfa að liggja fyrir   við ráðningu.

Nordic Eco Label

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu.

Samþykkja